Klare afspraken en regels

Inschrijvingen

Elke inschrijving gaat gepaard met een kennismakingsgesprek in aanwezigheid van minstens één van beide ouders. Telefonisch kan je bijgevolg niet inschrijven. De herinschrijving van onze eigen leerlingen gebeurt onmiddellijk na het toekennen van het attest. Broers en zussen van onze eigen leerlingen kunnen zich bij voorrang inschrijven. Een inschrijving is pas definitief wanneer aan de reglementaire overgangsvoorwaarden is voldaan.

Regelmatige leerling

Wil je op het einde van het schooljaar het officieel studiebewijs behalen van het leerjaar dat je volgt, dan moet je een ‘regelmatige leerling’ zijn, d.w.z.

 • je moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven;
 • je moet, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen. Dat betekent ook dat leerlingen de hun opgelegde taken plichtsgetrouw uitvoeren, zowel op schools als naschools gebied.

De school ziet er op toe dat deze regels worden gerespecteerd.

Administratief dossier van de leerling

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingbegeleiding efficiënt te organiseren. Deze gegevensverwerking is onderworpen aan de privacywet. Hierdoor heb je het recht te weten welke persoonsgegevens de school aangaande jou verwerkt en het recht deze gegevens zo nodig te laten verbeteren. Van sommige leerlingen verwerkt de school bovendien enkele medische gegevens. Dit mag uitsluitend met de schriftelijke toestemming van de betrokken leerlingen of hun ouders en moet de school in staat stellen risicosituaties te voorkomen en gepast op te treden als deze leerlingen gevaar lopen. De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar breng je volgende documenten binnen op het secretariaat:

 • het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald het bewijs van het gevolgde leerjaar;
 • het rapport van de basisschool;
 • het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard.

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten (rapport, kopie identiteitskaart en kopie SIS-kaart) binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde.

Afwezigheden

Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. Ook bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Indien je om een ernstige reden niet aan een van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreek je dat vooraf met de directeur (met schriftelijke vraag en motivatie van je ouders).
De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.1
Indien je niet aan een activiteit kan deelnemen, is je aanwezigheid op school verplicht en zal je een taak krijgen. Wanneer je de school niet vooraf verwittigt van je afwezigheid of je geen medisch attest binnenbrengt (de dag dat je terugkomt!), worden de kosten i.v.m. de activiteit aangerekend. De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe om volgende redenen:

 • omdat je ziek bent of een ongeval hebt gehad;
 • omdat je de begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van iemand die bij jou thuis inwoont, moet bijwonen;
 • omdat je een familieraad moet bijwonen;
 • omdat je opgeroepen of gedagvaard bent voor een rechtbank;
 • omdat de school door overmacht niet bereikbaar of ontoegankelijk is;
 • omdat je onderworpen bent aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bvb. plaatsing in een instelling door de jeugdrechter);
 • omdat je proeven moet afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • omdat je een preventieve schorsing hebt gekregen, of bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk werd uitgesloten (zie orde- en tuchtreglement).

Andere afwezigheden moet je steeds vooraf bespreken met de directeur. Hij/zij gaat na of deze afwezigheden reglementair mogelijk zijn en beslist of ze al dan niet aanvaard worden. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Wij denken aan afwezigheden wegens:

 • persoonlijke redenen;
 • je selectie door een erkende federatie voor deelneming aan een culturele of – behalve voor topsporters – een sportmanifestatie.

Je moet uiteindelijk voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen.

Voor afwezigheden om medische redenen bestaan er vaste regels:

 • een medisch attest2 is niet nodig bij gewoon schoolverlet, d.i. een korte afwezigheid wegens ziekte van een, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Dan breng je gewoon een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders binnen. Je kan daarvoor de voorgedrukte strookjes gebruiken die in je agenda staan;
 • een medisch attest is wel nodig bij langdurig en veelvuldig schoolverlet:
 • ben je vier of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek (d.i. een lange afwezigheid), dan volstaat een verklaring van je ouders niet; voor een afwezigheid van vrijdag t.e.m. maandag is steeds een doktersattest nodig;
 • heb je gewoon schoolverlet reeds vier maal uitsluitend verantwoord met een ondertekende verklaring van je ouders, dan moet je vanaf dan ook voor elke korte afwezigheid van een, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen een medisch attest binnenbrengen;
 • alle consultaties moeten in de mate van het mogelijke buiten de lesuren plaatsvinden; indien dit niet lukt, dient men vooraf toestemming te vragen aan de directie;
 • als je ziek wordt tijdens de examens of de laatste lesdag voor een examenreeks moet je steeds een medisch attest inleveren;
 • kan je wegens ziekte niet deelnemen aan bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan je huisarts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen zodat kan worden uitgemaakt wat wel en wat niet kan in deze lessen; kan je regelmatig of gedurende langere tijd niet deelnemen aan deze lessen, dan krijg je een vervangtaak;
 • de wettiging gebeurt onmiddellijk wanneer je terug op school komt, zoniet ben je voor die ziekteperiode onwettig afwezig;
 • ben je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek, dan moet je het attest onmiddellijk aan de school (laten) bezorgen;
 • bij te veel onwettige afwezigheden (ook als gevolg van het te laat binnenbrengen van een wettiging) wordt een spijbeldossier opgestart in samenwerking met het CLB.

Als je een relatief lange periode of herhaaldelijk gedurende het schooljaar afwezig bent wegens ziekte of ongeval, organiseert de school waar je als regelmatige leerling bent ingeschreven tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Je moet hierbij wel voldoen aan bepaalde voorwaarden die werden bepaald door de regelgever m.n. het departement van onderwijs en vorming. De directeur of de klassenraad beslist na overleg met de betrokken personen welke vakken (max. 4 lesuren/week) aan huis worden onderwezen. Gelieve bij langdurige ziekte of ongeval (met langdurige afwezigheid), contact op te nemen met de directie; die kan dan nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. De afstand tussen de school voor gewoon secundair onderwijs en de verblijfplaats van de leerling bedraagt maximaal 10 km; in dit geval is tijdelijk onderwijs aan huis een leerlingenrecht. Als je om welke reden ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je gevraagd worden die achteraf te maken. Als je (enkel voor BSO en TSO) langdurig afwezig bent, kan de directeur ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij/zij doet dat steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan een of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn/haar afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij/zij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. De beslissing wordt aan je ouders meegedeeld. Spijbelen kan niet! Indien je spijbelt, nemen we onmiddellijk contact op met je ouders en een strafstudie is het gevolg. Je wordt dan, ook vanuit het CLB, van kortbij gevolgd. Overtredingen van de regels i.v.m. afwezigheden kunnen op termijn trouwens gevolgen hebben voor je statuut als “regelmatige leerling”, met mogelijk moeilijkheden i.v.m. de bekrachtiging van je studies en de leerplicht als gevolg. Indien je niet positief inspeelt op de begeleidingsinspanningen vanuit de school – je blijft spijbelen of bent zelfs spoorloos -, dan kan de directeur steeds beslissen om je uit te schrijven.

1 Er zijn bijzondere regels voor:

 • topsporters: wie door de selectiecommissie het topsportstatuut A of B kreeg toegekend, kan gedurende maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien of wedstrijden (maar niet voor de training);
 • moslims, joodse en orthodoxe leerlingen:
  • wanneer je ouders vooraf schriftelijk melden dat je zal deelnemen aan het beleven van een van de volgende feestdagen, heb je vrij:
  • moslims: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
  • joodse leerlingen: het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
  • orthodoxe leerlingen: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest;
 • leden van de raad van bestuur of van de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel vzw: zij kunnen deelnemen aan activiteiten verbonden aan hun lidmaatschap.

2 Een medisch attest is rechtsgeldig: indien het is uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo.

Vervangingen – toezichten – naar huis

Hierbij de richtlijnen i.v.m. vervangingen, toezichten, vroeger naar huis, wisselen van lessen, later naar school, extra-pauze, … .

Afspraken i.v.m. toezichten (vooral in de zalen), het later naar school komen en het vroeger naar huis mogen.

Op het vervangingsoverzicht (beschikbaar ad valvas) kunnen de leerlingen zelf vaststellen wanneer ze een vervanging hebben, of er een les, een taak of een toets voorzien is en of ze naar de zaal moeten komen of niet. Ook de afspraken i.v.m. vroeger naar huis mogen worden op het overzicht vermeld. Het later naar school komen wordt de dag voordien aan de leerlingen gemeld.

Indien een leerkracht onverwacht niet zou komen opdagen, komt de klassecretaris dit melden op het secretariaat.

Leerlingen beslissen niet zelf dat een zaaltoezicht wordt vervangen door een activiteit buiten de zaal. Leerlingen die op eigen houtje beslissingen nemen i.v.m. later naar school, vroeger naar huis of extra-pauzes, plaatsen zichzelf in een situatie van onwettige afwezigheid of spijbelen.

We werken met volgende regeling per graad:
3degraadsleerlingen mogen, in de juiste omstandigheden 1 uur later naar school komen en 1 uur vroeger naar huis. Andere afspraken steeds via de directie.
2degraadsleerlingen komen nooit later naar school en kunnen niet vroeger naar huis. Uitzonderlijk kan de directie een andere regeling toestaan.
1stegraadsleerlingen komen nooit later naar school en kunnen niet vroeger naar huis.
Alle leerlingen mogen naar huis indien een 9de lesuur wegvalt.

Leerkrachten die een afwezigheid kunnen voorzien en een opdracht hebben, laten die opdracht vooraf door de leerlingen in de agenda noteren op de te vervangen lesuren.

Indien leerlingen naar huis mogen ‘met hun opdracht’ krijgt de klas die taak in de zaal of via het secretariaat en kan dan naar huis.

Afspraken voor een vlot reftertoezicht.

Tijdens het reftertoezicht (zoals bij alle toezichten):

 • leerlingen zitten niet in groepjes rond tafels, we behouden een ‘studieschikking’
 • invullen en eventueel bijwerken van de agenda
 • geen snoep, drank of eten
 • geen mp3-speler, gsm, walkman, elektronische spelletjes, gezelschapsspellen, …
 • streven naar stilte, in ieder geval een rustige sfeer
 • leerlingen kunnen de refter enkel verlaten na toelating van de toezichthoudende leerkracht

Verantwoordelijkheden: leerlingen die bij een vervanging niet verschijnen waar ze verwacht worden, zijn onwettig afwezig (spijbelen); de ouders worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Te laat komen

Te laat komen kan echt niet! Vertrek dus tijdig. Wie te laat komt, dient zich aan te melden op het secretariaat met zijn/haar agenda om een stempel te halen voordat hij/zij naar het leslokaal gaat.
Wat is “te laat komen”?

 • Aan het begin van de voor- of namiddag op school aankomen na het ‘tijdsein’ voor de lessen, je stoort de les die al begon.
 • Niet in het leslokaal aanwezig zijn als de leerkracht de les begint.

Wie een tweede maal te laat komt, meldt zich de volgende dag om 8.10 u aan op het secretariaat. Meermaals te laat komen leidt tot een sanctie. We brengen dan ook de ouders op de hoogte.

Dagindeling

1e lesuur        8.25u – 9.15u
2e lesuur        9.15u – 10.05u
pauze             10.05u – 10.20u
3e lesuur        10.20u – 11.10u
4e lesuur        11.10u – 12.00u
5e lesuur        12.05u – 12.55u (eerste middagpauze)
6e lesuur        13.00u – 13.50u (tweede middagpauze)
7e lesuur        13.50u – 14.40u
pauze              14.40u – 14.50u
8e lesuur        14.50u – 15.40u
9e lesuur        15.40u – 16.30u

Leswisselingen en pauzes

Leswisselingen

Heb je bij een leswisseling in hetzelfde lokaal les, dan blijf je rustig in de klas. Veranderen van lokaal doe je kalm en vlot. Als na 10 minuten je vakleerkracht niet in de klas is, verwittig je onmiddellijk het secretariaat. Bij lokaalwisseling maak je je lessenaar bovenop leeg en neem je je boekentas en het nodige materiaal mee naar het aangeduide lokaal.

Pauzes

Tijdens de kleine pauzes wordt een regeling per graad en per vestigingsplaats meegedeeld. Je bevindt je in geen geval in de lokalen. Tijdens de pauzes mag je gebruik maken van de drankautomaten. Warme en koude dranken uit de automaten worden enkel in de aangeduide drankenzone gebruikt. Aangezien je met veel leerlingen op de speelplaats bent, kunnen sommige balspelen gevaarlijk zijn. Voetballen kan daarom enkel met een bal van schuimrubber.

Tijdens de middagpauze zijn alle leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar op school of thuis. Alle leerlingen die op school blijven tijdens de middag, eten in de eetzaal of op de speelplaats. Het is vanzelfsprekend dat iedereen alles netjes achterlaat. Wie etensresten, blikjes, papiertjes, verpakking, … laat rondslingeren, mag zich aan een poetsbeurt verwachten, bij herhaling aan een werk- of strafstudie (dit geldt ook voor derdegraadsleerlingen die ’s middags de school verlaten). Als je van je ouders toestemming krijgt om thuis te eten tijdens de middagpauze krijg je een aanduiding op je pasje.

Zonder pasje verlaat niemand de school. Indien je het pasje niet bij hebt, wordt er door het secretariaat een dagpasje gegeven en wordt je naam genoteerd in de ‘pasjesmap’. Vanaf 3 vermeldingen word je bij de leerjaarcoördinator verwacht voor gerichte afspraken. Bij verlies krijg je één maal een vervangpasje. Vanaf een tweede verlies rekenen we €5 administratiekosten aan. De leerlingen van de derde graad mogen eventueel buiten de school eten. Je ouders geven hiervoor schriftelijk hun toestemming. Tijdens de middagpauze blijft het orde- en tuchtreglement van toepassing. Bij ongepast gedrag wordt de toelating om de school te verlaten ingetrokken.

ICT-protocol

Computergebruik

 

1. Computerklas

Op het einde van de les worden de computer en het scherm uitgeschakeld tenzij de leerkracht vraagt dit niet te doen! Na de les wordt het lokaal steeds netjes achtergelaten (stoelen onder tafel, tafels proper maken). In een informaticalokaal wordt niet gegeten of gedronken.
Indien een leerling opzettelijk schade toebrengt, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ICT-coördinator en de directie. Onder opzettelijke schade wordt onder andere verstaan: het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware, het opzettelijk besmetten van het systeem met virussen, het wissen of wijzigingen van instellingen en van de software,...
Om hierover controle te hebben zijn de computerplaatsen genummerd en zitten leerlingen op de plaats met hun klasnummer. Enkel de leerkracht kan hierop uitzonderingen toestaan.

2. Hardware en instellingen

Als je bij het opstarten van de computer onregelmatigheden vaststelt, breng je de leerkracht hiervan onmiddellijk op de hoogte. Dat doe je ook als er problemen zijn met een computer of het netwerk. Probeer het probleem niet zélf op te lossen. Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamers,...) af te koppelen of te verplaatsen. Het wijzigen van instellingen op de computers is ten strengste verboden.

3. Gegevens

Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk, elektronische leeromgeving (Smartschool) of op andere informatiedragers van de school zijn steeds toegankelijk voor leerkrachten, ICT-coördinator en directie. Leerlingen kunnen zich niet beroepen op het recht op privacy om bepaalde gegevens niet te laten zien. Bij gebruik van de computers van de school heeft de leerling geen recht op privacy.
Leerlingen mogen geen software (spelletjes,… ) downloaden en/of installeren op de pc’s. Muziek, filmpjes e.a. mogen niet gedownload worden tenzij ze voor schooldoeleinden nodig zijn. Met het oog op het vermijden van virussen mogen geen eigen diskettes, cd-roms of USB-sticks worden gebruikt. Thuisgemaakte bestanden i.v.m. schoolwerk kunnen via Smartschool doorgestuurd worden naar school.

4. Internet

Internet mag enkel gebruikt worden in opdracht van de leerkracht. Internet wordt niet gebruikt voor o.a. Netlog, MSN, privé mail… Het bekijken van websites met dubieuze inhoud (geweld, aanstootgevend, … ) is vanzelfsprekend verboden, net als het spelen van spelletjes. Bij gebruik van zoekmachines worden er geen discriminerende, racistische of seksistische zoektermen gebruikt. Op het internet surfen, sociaal netwerken, spelletjes spelen, enz. tijdens de les wordt als een flagrant gebrek aan respect t.o.v. de leerkracht gezien.

Cyberpesten

Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op informatie- en communicatietechnologieën om slachtoffers opzettelijk en herhaaldelijk lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen, ... met de bedoeling te kwetsen. Voorbeelden zijn :

 • beledigingen of bedreigingen via internet of msn
 • iemand misleiden door zich als iemand anders voor te doen
 • roddels verspreiden via internet
 • haatmails, -smsjes
 • foto’s nemen of filmpjes maken en verspreiden zonder iemands toestemming
 • in iemands account inbreken en het wachtwoord veranderen
 • opzettelijk een virus doorsturen.
 • passief pesten, (bijvoorbeeld in een online klasgroep één medeleerling uitsluiten)

Een aantal van bovenvermelde voorbeelden zijn bovendien wettelijk strafbaar. Zo’n feiten kunnen dus gevolgen hebben voor de dader en/of zijn ouders. Zoals alle andere vormen van pesten is het duidelijk dat cyberpesten onaanvaardbaar is en steeds aanleiding zal geven tot een sanctie en een bezwarend element is in een tuchtprocedure.

Smartschool

 

1. Overeenkomst met Smartbit

Bij het begin van het schooljaar accepteert iedere gebruiker van Smartschool online het gebruikersreglement opgesteld door de makers van Smartschool. Smartschool zélf is uiteraard gebonden aan de Belgische wetgeving en om die reden controleert het bedrijf regelmatig zelf de eigen servers op oneigenlijk gebruik. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik of misbruik (bvb verspreiden van MP3-bestanden), worden de ICT-coördinatoren van de school hiervan op de hoogte gebracht. Zij behouden zich het wettelijk recht toe om, wanneer zich onregelmatigheden voordoen, in samenspraak met de directie, controles te doen. Wanneer misbruik wordt vastgesteld, zal een gepaste sanctie volgen. Smartschoolgebruikers die zelf misbruik vaststellen wenden zich tot de ICT-coördinator van de school.

2. Wachtwoord

Houd je wachtwoord geheim. Kies geen te gemakkelijk wachtwoord. Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet doorgegeven! Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw wachtwoord (bijvoorbeeld het lokaal verlaten en Smartschool laten openstaan). Je kunt hiervoor ter verantwoording geroepen worden. Ongeacht wat met de info gedaan wordt, is het gebruiken van iemands wachtwoord strafbaar.

3. Leeromgeving en gegevens

Smartschool is een virtuele leeromgeving en mag enkel voor schooldoeleinden gebruikt worden. Muziek, filmpjes, … mogen enkel in je persoonlijke smartschoolmap geplaatst worden, indien je ze voor school nodig hebt.
Tijdens de zomervakantie wordt de Smartschoolomgeving opgeruimd. Hiervoor worden dikwijls alle gegevens verwijderd. Bestanden die waardevol zijn, moet de leerling zelf voor het begin van de vakantie op zijn eigen systeem in veiligheid brengen.

4. Netiquette

De communicatie binnen Smartschool gebeurt steeds met respect voor medeleerlingen en leraren. Beledigende uitspraken over leraren en/of medeleerlingen zijn onaanvaardbaar en ieders privacy blijft altijd gerespecteerd. De taal die je gebruikt is steeds correct (Algemeen Nederlands en dus geen chattaal) en volgt de regels van de ‘netiquette' (b.v. beleefde aanspreking en afsluiting van berichten).

5. Communicatiekanaal

Van leraren en leerlingen wordt verwacht dat zij op regelmatige basis Smartschool raadplegen. Berichten die je uitwisselt via Smartschool:

 • hebben steeds betrekking op schoolwerk (b.v. geen uitnodigingen voor fuiven),
 • worden niet gebruikt om taken af te geven. Hiervoor gebruik je de uploadzone!
 • Het gebruik van het ‘forum' is enkel toegestaan onder strikte voorwaarden en onder controle van een leraar.

Taalbeleid

In Moretus willen we aandacht hebben voor onze moedertaal waarop we fier mogen, moeten zijn. We gebruiken dagelijks taal, vele talen: het Algemeen Nederlands, het eigen dialect, de tussentaal, de chat- en sms-taal, de computertaal, de moderne vreemde talen… Elk van deze talen heeft binnen een bepaalde context haar bestaansrecht. Maar het Algemeen Nederlands dient voor ons het belangrijkste communicatiemiddel te blijven. Niet zomaar omdat het moet, maar omdat het een belangrijke weg is om een rijker mens te worden. Het is een van de hulpmiddelen om je toekomst op een volwassen manier uit te bouwen. Daarom vatten we het als volgt samen:

Een taalbeleid moet voor onze school:
… de leerlingen helpen de doelstellingen van het schoolcurriculum vlotter te halen;
… zorgen voor een algemene en culturele vorming van leerlingen;
… ervoor zorgen dat we een voorbeeldfunctie vervullen in haar interne en externe communicatie;
… de relatie tussen de verschillende vakken optimaliseren.

Om die doelstellingen te bereiken en om het Nederlands de plaats te geven die het verdient, vragen we aan alle leerlingen om op de juiste plaats het juiste taalregister te hanteren, d.w.z. tijdens de lessen en tegenover het personeel gebruik je Algemeen Nederlands; tijdens ontspanningsmomenten mag je van tussentaal of dialect gebruik maken.

Veiligheid en gezondheid in Moretus

Veiligheid

 

In het kader van de veiligheid treft de directie maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen.
De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is echter eenieders taak om deze te signaleren. In de lokalen techniek, wetenschappen en keukens geldt een specifiek reglement i.v.m. de veiligheid. Elke leerling dient de gestelde veiligheidsvoorschriften na te leven. In geval van overtreding wordt de leerling niet meer toegelaten in de les. Alle leerlingen die lessen volgen waarin met voedingsmiddelen wordt gewerkt, houden zich aan de afspraken i.v.m. voeding en hygiëne die via een afzonderlijke brief gemaakt worden.

Milieuzorg op school

 

Op Moretus loopt het MOS-project. MOS staat voor 'Milieuzorg Op School'. In het kader van dit project streven we o.a. naar een “propere school”. Daarvoor is het belangrijk om te zorgen dat er geen zwerfvuil achtergelaten wordt op de speelplaats, in de refter, in de klassen en … op straat! Afval dient in heel de school gesorteerd te worden:

 • zwarte vuilnisbakken voor restafval
 • groene vuilnisbakken voor groente-, tuin- en fruitafval
 • rode vuilnisbakken voor PMD (plastic flesjes, brik, blik)
 • blauwe container voor papier (bij de fietsenstalling)
 • glazen flesjes uit de drankautomaten worden in de voorziene bakken geplaatst

Buiten het keurig sorteren van het afval in de verschillende soorten van afvalcontainers is het veel belangrijker om afval te voorkomen. Daarom deze dringende oproep: vermijd afval.
Breng afvalvrije versnaperingen en dranken mee naar school. Boterhammetjes horen in een brooddoos, niet in aluminiumfolie. Denk aan je gezondheid en kies voor fruit als tussendoortje. Koeken en snoep in wegwerpverpakking produceren veel (zwerf)afval. Dranken horen bij voorkeur in drinkbussen, thermosflessen, herbruikbare plastic flessen of bekers met een schroefdeksel (zet er best je naam en klas op). Drankblikjes en tertrabrik blijven beter buiten de school en indien ze toch meegebracht worden, dienen ze na gebruik in de rode PMD-vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Op deze manier zetten we een stap in de goede richting. Dit project kan pas slagen als iedereen zijn best doet. Wij zullen daarbij helpen. Wie betrapt wordt op sluikstorten krijgt ten gepasten tijde de kans om zijn fouten te herstellen.

Gezondheidsbeleid op Moretus

Het welzijn van onze hele schoolgemeenschap kan slechts gegarandeerd worden wanneer leerlingen en personeel zich houden aan een welomschreven gedragscode waarin respect voor elkaar elementair is. Ook in verband met genotsmiddelen gelden een aantal regels die bedoeld zijn om bij te dragen tot ieders gezondheid en om lesgeven en les volgen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarom wil onze school de leerlingen actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op hun eigen gezondheid en die van anderen. Wij willen bewust meehelpen om de leerlingen een verantwoorde houding bij te brengen tegenover alle vormen van drugs: tabak, alcohol, illegale drugs en het misbruik van geneesmiddelen.
Vandaar de volgende afspraken:

 • Roken: Voor alle leerlingen geldt in en rondom de school een algemeen rookverbod; voor de leerlingen van de 3de graad kunnen bij bepaalde gelegenheden afzonderlijke afspraken gemaakt worden.
 • Alcohol: Voor alle leerlingen geldt een algemeen verbod; ook hier kunnen voor de leerlingen van de 3de graad bij bepaalde gelegenheden afzonderlijke afspraken gemaakt worden.
 • Medicatie: De school verstrekt GEEN medicatie aan de leerlingen. Indien een leerling ziek wordt op school worden de ouders gecontacteerd en kan hij/zij gebruik maken van het ziekenbedje of afgehaald worden. Wanneer een leerling medicatie meebrengt, wordt dit op school geregistreerd via een ‘attest medicijnen’ ingevuld door de ouders en een arts. Dit in te vullen attest is beschikbaar op de secretariaten.
 • Illegale drugs: Het gebruik, het bezit, het onder invloed zijn en het verhandelen van illegale drugs is verboden.

Pesten

Pesten is een plaag, zowel binnen als buiten de school, met gevolgen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Pesten kan erin bestaan leerlingen te negeren, uit te sluiten, uit te schelden, hun spullen te doen verdwijnen, … De school treedt daartegen krachtdadig op. Leerlingen die zich gepest voelen of weten dat andere leerlingen worden gepest, hebben de plicht dit te melden. Dit kan anoniem via de daartoe bestemde ‘pestboxen’. De school zal alles in het werk stellen om deze problemen op een vriendschappelijke manier op te lossen, maar kan indien nodig overgaan tot sancties conform het tuchtreglement.

Racisme

Racisme kan niet. Niemand mag omwille van zijn afstamming of religie gediscrimineerd worden. Leerlingen die medeleerlingen omwille van hun huidskleur of de etnische groep waartoe ze behoren, uitstoten of pesten, stellen zich bloot aan ernstige tuchtmaatregelen.

Schoolverzekering

Bij een mogelijk ongeval in de school worden de leerlingen verzorgd door medewerkers van het secretariaat en indien nodig door de equipe van het centrum voor medische hulp van Kaai 142 (tel 03 543 92 40).
Het schoolbestuur heeft volgende verzekeringswaarborgen afgesloten:

 • de burgerlijke verantwoordelijkheid voor schade aan derden tijdens het schoolleven (niet op weg van en naar school);
 • de terugbetaling van de medische kosten t.g.v. een ongeval – uitsluitend lichamelijke letsels – van de leerlingen op school en op weg van en naar de school;
 • de rechtsbijstand om schade door de leerlingen geleden op de schoolweg te verhalen op een derde – aansprakelijke – na tussenkomst van de Familiale Verzekering (niet als de leerling bestuurder is van een motorvoertuig). <small>(Voor de juiste omvang van de waarborgen en forfaitaire kapitaalsverzekeringen kan men op het secretariaat inlichtingen bekomen.)</small>
 • Wat moet je doen indien je het slachtoffer werd van een schoolongeval ?
  • Zo snel mogelijk een formulier halen op het secretariaat en je mutualiteit op de hoogte brengen.
  • Indien het ongeval veroorzaakt werd door een andere persoon, aangifte doen bij je verzekeraar 'B.A. Familiale' of 'B.A. Gezin'.
  • De aangifteformulieren, ook al werden ze niet gebruikt, moeten ’s anderendaags binnengebracht worden op het secretariaat van de school.
  • De schoolverzekering komt enkel tussen voor lichamelijke letsels, niet voor stoffelijke schade!

Zorg en respect

In elke grote leefgemeenschap zijn afspraken nodig. Dit betekent in Moretus dat alles dient om een ontspannen klimaat na te streven waarin iedereen zich goed kan voelen. Studieinspanning en momenten van ontspanning wisselen elkaar af en voor beide zijn er krijtlijnen. Nergens worden onmogelijke zaken geëist; elke afspraak dient om de studie- en pauzemomenten in optimale omstandigheden te laten verlopen. Respect opbrengen voor iedereen is daarbij de maatstaf. Als je bvb. te laat komt, pest, de klas op stelten zet, houd je geen rekening met de andere. Wanneer dat respect niet lukt, zullen we je daarop wijzen. Fouten maken is immers menselijk. Meestal zal een opmerking, een waarschuwing of een kort gesprek voldoende zijn. Maar wanneer het grondiger fout loopt, zal naast het gesprek een sanctie het resultaat zijn. Het is logisch dat we hiervan zo weinig mogelijk gebruik willen maken.

Iedereen let op het handhaven van de NETHEID van de lokalen en heeft respect voor het ter beschikking gestelde materiaal.

 • In elke klas worden afspraken gemaakt over verfraaiing van het lokaal en over het respect voor meubels, ramen, gordijnen, bloempotten, …
 • Dagelijks zorgt de leerkracht die als laatste een lokaal gebruikt (zie lokaalrooster) er met zijn/haar leerlingengroep voor dat het lokaal ordelijk en netjes wordt achtergelaten. De stoelen worden op de banken gezet, het lokaal wordt geveegd en het bord wordt schoongemaakt.
 • Een opzettelijke beschadiging of een beschadiging tijdens een moment waarop niemand in de klas mag zijn, wordt aange- rekend.
 • Vanuit de meest elementaire regels van HYGIËNE verdient de netheid in de toiletten de bijzondere aandacht van iedereen.

We dragen de nodige ZORG voor onze boeken en onze schriften.

 • De leerling zorgt voor een stevige boekentas of een degelijk verstevigde rugzak met zijn naam erop.
 • Alle boeken, koopboeken zowel als huurboeken, worden vanaf de eerste dag netjes gekaft.
 • In alle huurboeken is vooraan een briefje gekleefd waarop de naam van de gebruiker wordt ingevuld.
 • In de huurboeken wordt niet geschreven of getekend. Leerlingen die zich niet aan deze afspraak houden, worden verplicht deze boeken aan te kopen.
 • De schoolagenda wordt door alle leerlingen gekaft want het is een officieel document en moet netjes ingeleverd worden.
 • Op persoonlijk materiaal (bv. rekenmachine) zet je best je naam.

In geval van nood ben je zelf altijd telefonisch bereikbaar langs het secretariaat van de school. Een gsm, mp3-speler, iPod, walkman, … mogen tijdens de schooluren niet gebruikt worden. Elke leerling draagt heel speciaal zorg voor zijn/haar portefeuille en brengt nooit waardevolle zaken (o.a. juwelen en dure horloges) of veel geld mee naar school.

Enkele eenvoudige afspraken i.v.m. KLEDIJ, HOUDING en TAAL.

 • Als algemene regel (voor wat kledij betreft), voorzien we een normale schoolkledij, dit is duidelijk geen sport-, strand- of uitgangskledij.
 • Wij treden niet in detail over wat mag en niet mag, maar houden ons het recht voor in dialoog te gaan met leerlingen die aan de norm schoolkledij een andere interpretatie geven dan wij ons hierbij hebben voorgesteld. Zo horen bvb. hoofddeksels niet tot de door ons aanvaarde schooloutfit binnen de schoolgebouwen. Ook sommige opdrukken op T-shirts kunnen echt niet.
 • In verband met piercings: in de eerste graad worden geen piercings toegelaten; in de tweede en derde graad gelden volgende afspraken:
  • de piercings zijn klein, onopvallend (geen ringen) en komen enkel voor in oren en neus
  • tijdens de lessen LO wordt een pleister over de piercing aangebracht en bij stages gelden specifieke afspraken
  • bij een meningsverschil overleggen directie, coördinatoren en een afvaardiging van de leerlingenraad om tot een besluit te komen.
 • In geval van betwisting behoudt de directie zich het recht voor te bepalen wat concreet toegelaten is.
 • Kauwgom past zeker niet bij een fijne houding.
 • Op de speelplaats staan we recht of zitten we op de banken, we liggen niet op de grond.
 • Ook onze taal getuigt van een respectvol omgaan met elkaar.

 

Tot slot enkele voorbeelden van wat we onaanvaardbaar vinden:

 

 • spieken: wanneer je tijdens een toets of examen spiekt, heb je een nulscore met alle mogelijke gevolgen (zie examenreglement);
 • beschadigen van materiaal: bij het opzettelijk beschadigen van schoolmateriaal of materiaal van anderen (vormen van vandalisme) vergoed je de kosten en volgt een aangepaste sanctie (van één dag schorsing tot definitieve schorsing);
 • brutaliteiten;
 • wapenbezit;
 • vervalsen van punten en handtekeningen;
 • diefstal;
 • roken: binnen de school en in de onmiddellijke omgeving wordt niet gerookt;
 • alcohol en drugs: op school alcohol gebruiken of onder invloed op school komen, vraagt om een ernstige sanctie net zoals het bezit, gebruik en doorgeven of verkopen van drugs

Buitenschoolse activiteiten

Als je je in groep verplaatst, moet je stipt de richtlijnen van de begeleidende leerkracht volgen. Er moet steeds toelating gevraagd worden vooraleer je je van de groep verwijdert, bv. om naar het toilet te gaan.
Tijdens gegidste wandelingen en bezoeken wordt er niet gesnoept.
Een respectvolle houding is vanzelfsprekend.

Naar en van school

Wie per fiets komt, plaatst die steeds in de fietsenparking, met het slot aan de fietsenrekken vastgemaakt! De leerlingen van de BB  stallen hun fiets op campus BB, die van de MS op campus MS. Leerlingen van de MS die over de middag naar huis gaan, stallen hun fiets aan de voorgevel aan de Oorderseweg 8. Ze krijgen daarvoor een sticker. Om heel wat redenen willen we er bij onze jongeren, die binnen fietsbereik van onze school wonen, op aandringen de FIETS als meest vanzelfsprekend vervoermiddel te blijven aanzien, ook al mag men zich vanaf de leeftijd van 16 jaar met een bromfiets verplaatsen.

Wie toch met de BROMFIETS naar school komt, zet de motor af aan de parking langsheen het schoolgebouw en start bij vertrek de motor slechts op de straat. Doe je fiets/bromfiets steeds op slot en heb respect voor het materiaal van anderen. Per graad wordt aangegeven waar de fietsen geplaatst worden. Het plaatsen van je fiets/bromfiets op de parking gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid. De school kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden in geval van beschadiging of verdwijning van fietsen/bromfietsen of onderdelen ervan.

Veel leerlingen komen naar school met de BUS. Zorg ervoor dat je een bus neemt waarmee je op tijd op school aankomt. Op de meeste lijnen rijden de bussen frequent genoeg om tijdig aanwezig te kunnen zijn. Elke telaatkomer stoort de les. Indien een leerling herhaaldelijk te laat komt, brengen we, naast de gebruikelijke sanctie, de ouders schriftelijk op de hoogte via de agenda.

Rekeningen

Viermaal per jaar wordt aan elke leerling een schoolrekening meegegeven.

De schoolrekeningen omvatten:

 • saldo boekenaankoop, huur van de boeken (zie boekenlijst)
 • drukwerk
 • deelname aan sportdag(en)
 • leerjaargebonden activiteiten
 • leerjaargebonden benodigdheden
 • niet lesgebonden activiteiten (culturele dagen, enz.)

met daarnaast een aantal facultatieve uitgaven zoals

 • rekentoestel
 • abonnementen op tijdschriften, enz

Op basis van de gegevens van het vorige schooljaar bezorgen we u een overzicht van de geschatte kosten per schooljaar voor de verschillende leerjaren.